Juridische Context

Besluit van 5 juni 2009 van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de arbeidsbe-middeling en de beroepsopleiding. (23 september 2009). Belgisch Staatsblad, 63442. (Hanne Bossuyt)

Besluit van 22 januari 2016 van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand, wat betreft de voorzieningen van categorie 8 en 9 (11 februari 2016) Belgisch Staatsblad (Luna Debosschere)

Besluit van 1 februari 2017 van de administrateur-generaal Agentschap Jongerenwelzijn – tot erkenning en wijziging van de erkenning van een aantal voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand en verlenging van de erkenningen (24 februari 2017) Belgisch Staatsblad (Luna Debosschere)

Besluit van 21 februari 2014 van de Vlaamse Regering betreffende de integrale jeugdhulp. (28 februari 2014). Belgisch Staatsblad, 17464. (Yara Lemey)

Besluit van 10 maart 2017 van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met handicap met dringende noden. (6 april 2017). Belgisch Staatsblad, 48749. (Yara Lemey)

Besluit van 13 juli 1994 van de Vlaamse Regering inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand. (10 december 1994). Belgisch Staatsblad, 30605. (Yara Lemey)

Decreet van 21 juni 2018 tot wijziging van 14 augustus 2018 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren wat de administratieve inbeslagname van dieren. Belgisch Staatsblad, 2018203376.(Niels Deraedt)

Decreet van 13 december 2006 tot Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de organisatie en de financiering van het herstelrechtelijk aanbod bedoeld in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade (13 juli 2007). Belgisch Staatsblad, 38309. (Shirley D'haeze)

Decreet van 13 juli 1994 tot Besluit van de Vlaamse Regering inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand (10 december 1994). Belgisch Staatsblad, 30605. (Shirley D'haeze)
Decreet van 13 juli 2018 tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren in het kader van de zesde staatshervorming. Belgisch Staatsblad, 2018031629.(Niels Deraedt)

Decreet van 15 juli 2016 tot houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein, welzijn, volksgezondheid (19 augustus 2016). Belgisch staatsblad, 52604. (Kimberly Lefebvre)
Decreet van 15 juli 2018 tot houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en gezin (19/08/2016). Belgisch staatsblad, 52604. (Erin Cottenier)
Decreet van 15 juni 2018 betreffende de bovenlokale cultuurwerking. (26 juni 2018). Belgisch Staatsblad, 59306. (Hanne Bossuyt)
Decreet van 16 januari 2009 tot Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand (31 maart 2009). Belgisch Staatsblad, 24958. (Shirley D'haeze)

Decreet van 19 juli 2018 tot ordonnantie tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Belgisch Staatsblad. 2018013091. (Niels Deraedt)

Decreet van 21 februari 2014 tot Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de integrale jeugdhulp (28 februari 2014). Belgisch Staatsblad, 17464. (Shirley D'haeze)

Decreet van 21 februari 2016 tot besluit van de Vlaamse Regering betreffende de integrale jeugdhulp (28 februari 2014). Belgisch staatsblad, 17464. (Kimberly Lefebvre)

Decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingebegeleiding (25/06/2018). Belgisch staatsblad, 51481. (Erin Cottenier)

Decreet van 27 april 2018 tot betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding (25 juni 2018). Belgisch Staatsblad, 51481. (Shirley D'haeze)

Decreet van 27 april 2018 tot de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding (25 juni 2018) Belgisch Staatsblad (Luna Debosschere)

Decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid. (15 mei 2009). Belgisch Staatsblad, 37238. (Hanne Bossuyt)

Decreet van 29 maart 2018 tot wijziging van de artikelen 15, 22 en 27 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (1). Belgisch Staatsblad, 2018201903.(Niels Deraedt)

Decreet van 3 maart 2015 tot de secretaris-generaal tot toekenning van een projectsubsidie aan de vzw eigen kracht-conferenties.be voor de bekendmaking, de voorbereiding, de uitvoering en de opvolging van “Eigen Kracht Conferenties (12 maart 2015). Belgisch staatsblad,16604. (Kimberly Lefebvre)

Decreet van 30 april 2009 tot wijziging van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden (02/07/2009). Belgisch staatsblad, 45271. (Erin Cottenier)

Decreet van 31 augustus 2018 tot mededeling van de maximumbedragen die mogen worden uitgegeven door de lijsten en de kandidaten voor de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018, in uitvoering van artikel 192 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 voor de gemeente-, stadsdistricts- en provincieraadsverkiezingen, en in uitvoering van artikel 5 van de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden, de districtsraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd door artikel 3 van de wet van 5 augustus 2006, voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn. Belgisch Staatsblad. 2018013628.(Niels Deraedt)

Decreet van 7 juni 2013 tot het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. (26/07/2013). Belgische staatsblad, 47310.(Erin Cottenier)

Decreet van 8 december 2017 tot houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (20/12/2017). Belgische staatsblad, 113546. (Erin Cottenier)

Ministerieel besluit van 25 februari 2014 houdende het instellen van een regelluw kader voor bepaalde voorzieningen voor meerderjarige personen met een handicap. (3 april 2014). Belgisch Staatsblad, 28878. (Yara Lemey)

Ministerieel besluit van 20 juni 2011 tot bepaling van de standaard voor de tielen van gezinsondersteuner. (18 augustus 2011). Belgisch Staatsblad, 47517. (Hanne Bossuyt)

Ministerieel besluit van 17 juli 2014 houdende de bepaling van de resultaatgerichte indicatoren en de concretisering van de zorgaspecten voor de regionale instituten voor maatschappelijk opbouwwerk (21 oktober 2014) Belgisch Staatsblad (Luna Debosschere)

Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. (15 april 1965). Belgisch Staatsblad, 4014. (Yara Lemey)

Wet van 6 juni 2010 tot uitvoering van een Sociaal Strafwetboek. (1 juli 2010). Belgisch Staatsblad, 43712. (Hanne Bossuyt)

Protocolakkoord van 26 maart 2001 tussen de federale minister van Justitie en de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen houdende de krachtlijnen van de verdere samenwerking op het grensgebied welzijn-justitie (1 januari 2001) Belgisch Staatsblad (Luna Debosschere)

11 mei 2017. Ordonnantie tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren. Belgisch Staatsblad (Jorre Decaluwe)

28 april 2017. Koninklijk besluit tot vaststelling van boek IX - collectieve bescherming en individuele uitrusting van de codex over het welzijn op het werk. Belgisch Staatsblad (Jorre Decaluwe)

28 april 2017. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers, wat betreft de oprichting van een kamer voor artsen-specialisten en huisartsen en een kamer voor tandartsen en tandartsen-specialisten. Belgisch Staatsblad (Jorre Decaluwe)

27 februari 2017. Vernietiging van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Wezembeek-Oppem van 10 januari 2017 houdende 'verkiezing van een waarnemend voorzitter, in afwachting van de benoeming door de Vlaamse Regering en aanstelling van zijn vervanger'. Belgisch Staatsblad (Jorre Decaluwe)

22 december 2016. Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van het koninklijk besluit van 23 september 2004 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor de begeleiding en de toeleiding van een gerechtigde op maatschappelijke integratie of een financiële maatschappelijke hulp naar een tewerkstelling in een onderneming. Belgisch Staatsblad (Jorre Decaluwe)

Wet van 2 december 2018 tot koninklijk besluit tot uitvoering van de wet (19 juli 2018) betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg, Belgisch Staatsblad, 100491. (Alyssa Dondeyne)

Wet van 28 december 2018 tot besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 januari 2016 houdende aanstelling van de voorzitter en de secretaris van de reaffectatiecommissie van de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap en van de personeelsleden van de inspectiedienst, belast met het toezicht op deze psycho-medisch-sociale centra, Belgisch Staatsblad, 100327. (Alyssa Dondeyne)

Wet van 29 november 2018. Decreet tot wijziging van het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming, Belgisch Staatsblad, 100252. (Alyssa Dondeyne)