Bronnenlijst

Aertsen, I. (2007). Herstelrecht

Adams R. (1996), Social work and empowerment, Practical Social Work/BASW, Mac Millan Press, London. (Erin Cottenier)

Ambulant Centrum Vlaamse Ardennen (z.d.) [Foto]. Geraadpleegd op 9 december 2018, van http://www.amonvzw.be (Shirley D'haeze)

Arensbergen, C. van, & Liefhebber, S. (2005). Landelijk competentieprofiel beroepskrachten primair proces gehandicaptenzorg. Retrieved March 9, 2014, from
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/kennispleindoc/showcases/Landelijk_profiel_gehandicaptenzorg.pdf (Yara Lemey)

Baart A. (2001) Een theorie van de presentie. Utrecht: Lemma (Kimberly Lefebvre)

Baart A.(2004) Aandacht. Etudes in presentie. Utrecht: Lemma ( Kimberly Lefebvre)

Baeten, J., Vandebeek, V., Bruyninckx, H., Geers, N., Wynands, D., Heyligen, V. (2012). De invloed van een postpartum depressie op de hechting van het kind[eindwerk]. Limburg: Katholieke Hogeschool. (Hanne Bossuyt)

Bakker, T. J., Dekker, G. V., Groot-van Wijk, H. de, Jansen, I., Klippe, C. J. van de, Kröber, H. R., et al. (2007). Handreiking voor de beoordeling van wilsbekwaamheid (voor de hulpverlener).
Retrieved, March 13, 2014 from
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2007/01/01/handreiking-voor-de-beoordeling-van-wilsbekwaamheid.html (Yara Lemey)

Bea Van Robaeys & Kristel Driessens (2011). Gekleurde armoede en hulpverlening: sociaal werkers en cliënten. Hoofdstuk 6: perspectieven verbinden. (p 123- 133) Lannoo Campus (Kimberly Lefebvre)

Bekkering, T., De Cock, B., & Hannes, K., (2017-01). Evaluating the potential negative effects of school-based prevention programs aiming to reduce alcohol and drug misuse in adolescents: A systematic review of research articles prior to 2013. Leuven: Centrum voor Sociologisch onderzoek, Social Research Methodology Group. (Erin Cottenier)

Belmans, J. (2014).Kan CrossFit invloed hebben op je sportieve levensstijl? [eindwerk]. Turnhout : Thomas More Kempen. (Hanne Bossuyt)

Berghmans, M., Dobbelaere, R., Huizinga, L., & Johan, M. (2013). Bemiddeling en herstelgericht werken. Leuven: Acco. (Shirley D'haeze)

Bergmans, A. (2018). Hoe werk je samen aan 'opvoeden' in samenspel'? KIDDO, 3, 28–29. (Shirley D'haeze)

Blokland, J. (2011). Hoe begeleiding en autonomie elkaar niet bijten. Vakblad Sociaal Werk, 12 (16.07.2011), pp. 25-26. (Yara Lemey)

Borst-Eilers, E. (1996). Kwaliteitswet zorginstellingen. Hoofdstuk 2. Eisen. Artikel 2–5. Retrieved, March 21, 2014, from http://wetten.overheid.nl/BWBR0007850/ (Yara Lemey)

Bradt, L. (2009). Herstelbemiddeling als sociaal werkpraktijk. Agora., In: Agora., 25 (2009) 4 ; p. 24 - 29. (Luna Debosschere)

Braithwaite, J. & Grootaert, C. & Milanovic, B. (2000). Poverty and Social Assistance in Transition Countries [E-Book]. doi: https://doi.org/10.1007/978-1-137-04753-3 (Yara Lemey)

Buntinx, K., Claes, E. (2006) Herstelbemiddeling in de fase van uitvoering: een beginselen reflectie (Kimberly Lefebvre)

Buntinx, W., Herps, M., & Ruiter, M. de (2012). Handreiking. Ondersteuningsplannen 2013. Kennisplein Gehandicaptensector. Verbeterprogramma. Retrieved March 14, 2014, from http://www.vilans.nl/docs/KNP/Verbeterprogramma/Ondersteuningsplannen/Handreiking%20Ondersteuningsplannen_ia_zww.pdf (Yara Lemey)

Buntinx, W. & Van Gennep, A. (2007). Professionaliteit in de hulpverlening aan mensen met verstandelijke beperkingen. Antwerpen: Garant. (Yara Lemey)

Buntinx, W. (02.07.2008) The logic of relation and the logic of management. Geraadpleegd van http://search.ebscohost.com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/login.aspx?direct=true&db=rzh&AN=105810896&site=ehost-live (Yara Lemey)

Butaye, D., & Vanfraechem, I., (2004). Hergo – herstelgericht groepsoverleg: een project in de aanpak van ernstige jeugddelinquentie. Leuven: AVNET K.U.Leuven. (Erin Cottenier)

Butaye, D., & Vettenburg, N., (2004). Hergo: herstelgericht groepsoverleg op school. Leuven: AVNet K.U.Leuven. (Erin Cottenier)

C.D.P. Lyra, M,. Chaudhary, N., C.M.Molenaar, P., & Valsiner, J., (2009). Dynamic Process Methodology in the Social and Developmental Sciences. New York: Ny: Springer US. (Erin Cottenier)

Cartwright, R. (2002). Empowerment. Oxford: Capstone Publishing. (Erin Cottenier)

Claes, Erik, & Mullen, Kris. (2009). In het teken van actief burgerschap: Herstelbemiddeling en vrijwilligerswerking (Vol. 10). (Luna Debosschere)

Claessens, D., Dierckx, D., Driessens, K., & Thirion, J., (2010). De kracht van samenwerking tussen onderzoekers en sociale werkers: ‘l’union fait la force’. Deurne: Kluwer. (Erin Cottenier)

(CM. Ziekenzorg, 1950)
AFBEELDING (Yara Lemey)

Colpaert, M. (2007). Tot waar de beide zeeën samenkomen: verbeelding, een sleutel tot intercultureel opvoeden. Brussel: Canon, Cultuurcel Ministerie van Onderwijs en Vorming. (Hanne Bossuyt)

CONTINUÜM TUSSEN WERK EN ZORG. (2017). WERKVORMEN (2017), pp. 16-18. (Yara Lemey)

Cools, B. (2005). Autonomie bij dementerenden: competentie en wilsverklaringen. [Theses]. Leuven: KUL. Hoger instituut voor wijsbegeerte. (Yara Lemey)

Cools, S. (12 December 2018). Ook digitale klas heeft nood aan afspraken.De Standaard,10. (Hanne Bossuyt)

De Braekeleer, H. (2011). Van lappendeken tot kunstwerk-in-beweging: doelgericht werken aan een kwaliteitsvol en dynamisch talenbeleid.Impuls voor onderwijsbegeleiding, 41,118-132. (Hanne Bossuyt)

de Bruijn, J. & Buntinx, W. & Twint, B. (2014). Verstandelijke beperking: definitie en context. Amsterdam: SWP. (Yara Lemey)

De Haes, J. (2015). Verbinding verbroken?: Verbindend werken in gezinnen binnen Crisishulp aan Huis [eindwerk]. Geel: Thomas More Kempen. (Shirley D'haeze)

Delaere, S. (Prod.) & X,X. (Reg.). (2009).Hulpverlenend gesprek van een sociaal verpleegkundige[video]. Leuven: Katholieke hogeschool Vives. (Hanne Bossuyt)

de Rycke J. (25 oktober 2018) Het lot van de jezidi’s.’t Pallieterke, p13 (Luna Debosschere)

De Schryver (z.d.) Herstelgerichtgesprek 2:The meeting. [video]. Geraadpleegd op VIVES Itunes (Kimberly Lefebvre)

Decreet van 13 december 2006 tot Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de organisatie en de financiering van het herstelrechtelijk aanbod bedoeld in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade (13 juli 2007). Belgisch Staatsblad, 38309. (Shirley D'haeze)

Decreet van 13 juli 1994 tot Besluit van de Vlaamse Regering inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand (10 december 1994). Belgisch Staatsblad, 30605. (Shirley D'haeze)

Decreet van 15 juli 2016 tot houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein, welzijn, volksgezondheid (19 augustus 2016). Belgisch staatsblad, 52604. (Kimberly Lefebvre)

Decreet van 15 juli 2018 tot houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en gezin (19/08/2016). Belgisch staatsblad, 52604. (Erin Cottenier)

Decreet van 16 januari 2009 tot Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand (31 maart 2009). Belgisch Staatsblad, 24958. (Shirley D'haeze)

Decreet van 21 februari 2014 tot Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de integrale jeugdhulp (28 februari 2014). Belgisch Staatsblad, 17464. (Shirley D'haeze)

Decreet van 21 februari 2016 tot besluit van de Vlaamse Regering betreffende de integrale jeugdhulp (28 februari 2014). Belgisch staatsblad, 17464. (Kimberly Lefebvre)

Decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingebegeleiding (25/06/2018). Belgisch staatsblad, 51481. (Erin Cottenier)

Decreet van 27 april 2018 tot betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding (25 juni 2018). Belgisch Staatsblad, 51481. (Shirley D'haeze)

Decreet van 3 maart 2015 tot de secretaris-generaal tot toekenning van een projectsubsidie aan de vzw eigen kracht-conferenties.be voor de bekendmaking, de voorbereiding, de uitvoering en de opvolging van “Eigen Kracht Conferenties (12 maart 2015). Belgisch staatsblad,16604. (Kimberly Lefebvre)

Decreet van 30 april 2009 tot wijziging van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden (02/07/2009). Belgisch staatsblad, 45271. (Erin Cottenier)

Decreet van 7 juni 2013 tot het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid (26/07/2013). Belgische staatsblad, 47310. (Erin Cottenier)

Decreet van 7 juni 2013 tot het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid
Decreet van 8 december 2017 tot houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (20/12/2017). Belgische staatsblad, 113546. (Erin Cottenier)

Den Hollander, . & Wilken, . (2014). //Herstelgericht, presentiegericht en krachtgericht werken: Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Rehabilitatie : tijdschrift voor rehabilitatie en herstel van mensen met psychische beperkingen, 23 //, pp. 32-41. (Niels Deraedt)

Desmet, F. (2009). Krachtgericht werken bij schuldbemiddeling: Het toepassen van empowerment en maatzorg bij schuldbemiddeling in het OCMW van Wervik [Eindwerk]. Kortrijk : KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC).(Niels Deraedt)

Desmet, F. (2009). Krachtgericht werken bij schuldbemiddeling: Het toepassen van empowerment en maatzorg bij schuldbemiddeling in het OCMW van Wervik. [eindwerk] Kortrijk: KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk. (Kimberly Lefebvre)

Dewispelaere, L. (2008). Mogelijke drempels bij een aanbod herstelbemiddeling: onderzoek naar de voor en nadelen van een hoog en een laagdrempelige werkwijze. [eindwerk] Kortrijk: Ipsoc (Kimberly Lefebvree)

Dewispelaere, L. (2008). Mogelijke drempels bij een aanbod herstelbemiddeling: Onderzoek naar de voor- en nadelen van een hoog- en een laagdrempelige werkwijze (Eindw.M.A./JMW). Kortrijk: Ipsoc.(Luna Debosschere)

Diesfeldt, H. (2009). Recente onderzoeksliteratuur. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 40 (02.2009), pp. 36-37 (Yara Lemey)

Dörenberg, V. E., Embregts, P. J., Nieuwenhuijzen, M. van, & Frederiks, B. J. (2013). Web van regels. Een juridische analyse van vrijheidsbeperkingen de zorg voor jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking. Retrieved December 27, 2013, from
https://www.dwangindezorg.nl/pdf/RapportKwaliteitscriteria.pdf (Yara Lemey)

Dorp, M. (2018). Wat speelt. Jeugd en Co, 12 pp. 4-6. (Niels Deraedt)

Došen, A. (1990).Psychische en gedragsstoornissen bij zwakzinnigen. Boom: Meppel. (Hanne Bossuyt)

Došen, A. (2005). //Psychische stoornissen, gedragsproblemen en verstandelijke handicap. //Assen: Van Gorcum. (Hanne Bossuyt)

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking: Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Van Gorcum. (Hanne Bossuyt)

Driessens, K. (2003). Armoede en hulpverlening : omgaan met isolement en afhankelijkheid. //Geraadpleegd vanhttp:bib.howest.be/catalog/hws01:001923781 (Niels Deraedt)

Driessens, K. (2006). Bind-kracht in armoede: Leefwereld en hulpverlening. Geraadpleegd vanhttps://books.google.be/books?id=ohCPDDWfajkC&printsec=frontcover&dq=kristel+driessens&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwi6u7WlpaLfAhUQU1AKHZIaDp4Q6AEIKTAA#v=onepage&q=kristel%20driessens&f=false (Niels Deraedt)

Driessens, K. (2008). Bind-Kracht in armoede 2: Krachtgerichte hulpverlening in dialoog. Geraadpleegd van https://www.lannoo.be/nl/bind-kracht-armoede-2 (Niels Deraedt)

Driessens, K., Van Regenmortel, T., Vansevenant, K., (2008). Bind-kracht in armoede: krachtgerichte hulpverlening in dialoog. https://books.google.be/books?id=YW3vNwAACAAJ&dq=Kristel+Driessens&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwiq9ODZgqnfAhWNaFAKHcpHAzEQ6AEIMjAC (Erin Cottenier)

Driessens, K., Van Regenmortel , T. (2006). Bind- Kracht in armoede. Leefwereld en hulpverlening. Lannoo Campus; Leuven (Kimberly Lefebvre)

Driessens, K., Vansevant, K & Van regenmortel, T. (2008). Zoeken naar krachtgerichte hulpverlening in dialoog: over bind- kracht in armoede. Tijdschrift voor welzijnswerk, 32, 25-33. (Kimberly Lefebvre)

Driessens, K., Vansevenant ,K & Van Regenmortel, T. (2009). Bind-kracht in het onderwijs: de CLB-medewerker als een verbindende en versterkende brugfiguur. Welwijs: wisselwerking onderwijs en welzijnswerk, 20, 24-28. (Kimberly Lefebvre)

Eartly T.J. & GlenMaye L.F. (2000), ‘Valuing families: Social work practice with families from a strengths perspective’, Social Work, 45, 2, P.118-130. (Erin Cottenier)

Eileen, K. (2010). Empowerment as resistance: conceptualizing palestinian women’s empowerment, 53, 247-253. Geraadpleegd via Springerlink (Kimberly Lefebvre)

Elsenaar, I. & Roozen, H. & Hauptmann, G. & van de Wetering, B. (2007). Terugvalmanagement bij verslaving. Verslaving, 3 (06.2007), pp. 59-64. (Yara Lemey)

Essen, M. (1999). Strategies of women teachers 1860–1920: Feminization in Dutch elementary and secondary schools from a comparative perspective. History of Education, 28(4), 413-433. (Luna Debosschere)

Faché W. (2016) Jongereninformatie- en –advieswerk. (Luna Debosschere)

(Franssens, 1970)
AFBEELDING (Yara Lemey)

Gailly, P. (2011). La justice restauratrice (Larcier Crimen). Bruxelles: Larcier. (Luna Debosschere)

Gelms, H. (2007). De beleving van autonomie in het verzorgingshuis. Cataloque (2007), pp. 46-49. (Yara Lemey)

Gennep, A. van, Calis, W., & Wibaut, A. (2006). De spin in het web. Onderzoek naar het effect van projecten sociale netwerken voor mensen met een verstandelijke beperking. Retrieved December 1, 2013, from http://www.vilans.nl/docs/producten/Spininhetweb_Onderzoeksverslag.pdf (Yara Lemey)

Gezinszorg. (Prod.) & Rose, S. (Reg.).Groepsgesprek ruzie [video]. Kortrijk: Katholieke hogeschool Vives, Gezinszorg. (Hanne Bossuyt)

Ghesquière P. (1993), Multi-problem gezinnen. Problematische hulpverleningssituaties in perspectief, Garant, Leuven/Apeldoorn. (Erin Cottenier)

Goethals, T. (2016). Inclusie en participatie van personen met een beperking in Vlaanderen: de representatie van mensen met een beperking in de Vlaamse media. Geraadpleegd van http://www.gelijkekansen.be/Praktisch/Onderzoek/handicap.aspx (Yara Lemey)

Glorieux, V. (2017). //Krachtgericht werken in de geestelijke gezondheidszorg een visie of daadwerkelijk een toepassing? Een vergelijkende studie tussen een jongvolwassenen en een afdeling voor volwassen, binnen twee diverse settingen //[Eindwerk]. Kortrijk : Katholieke Hogeschool VIVES Kortrijk(Niels Deraedt)

Gouman, M. (2014).// Verbindend werken in de contextuele hulpverlening. //België: Instituut contextuele benadering. (Niels Deraedt)

Heemskerk, I. & Romulus, P. & Nanne, V. & Bassant, J. & de Croes, L. & Van Der Heijden, P. et al (2011). Werken in de SPH: creatief, mensgericht en methodisch. Bossum: Coutinho. (Yara Lemey)

Herman S. (1996), Maatschappelijk werk. Tussen gisteren en morgen, Garant, Leuven/Apeldoorn (Erin Cottenier)

Heylen, L., Stoop, H., Van Esch, W. (2006). Differentiatie in de klas: omgaan met verschillen. Leuven : CEGO (Centrum voor ervaringsgericht onderwijs). (Hanne Bossuyt)

Heyrman, J., Sermeus, W., & Van Houdt, S., (2009-01). Zorgpaden als methodiek voor transmurale zorgcoördinatie. Leuven: Academisch Centrum. (Erin Cottenier)

Holemans, D. (26 november 2018). Waarom de 'gele hesjes' eigenlijk ecologisten zijn. De Morgen, p. 2. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be (Shirley D'haeze)

Holvoet, Huyvaert (prod. en reg.). (2016). Bind-kracht: krachtige thuisbegeleiding.België: VIVES. (Niels Deraedt)

Hoste, F. (2010). Verbinding verbroken: het ecogram als middel tot verbindend werken in een vrouwenopvangcentrum. Socia-cahier: werkstukken over welzijnswerk, 15, 3–28. (Shirley D'haeze)

Houben, A. (2007). Alles op rollen? Doelgericht werken voor beginnende NT2- cursisten in praktijk. Magazine van de basiseducatie, 15, 3. (Kimberly Lefebvre)

Irik, P. & Maijer-Kruijssen, I. (2010). Sprekende handen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. (Yara Lemey)

Iserman, C. (2017). Alles staat op zijn KOPP: KOPP-kinderen van ouders met een psychotische problematiek[eindwerk]. Lier: Thomas More Kempen. (Hanne Bossuyt)

Janssens, C. (2014). Vuisten vol liefde.: De ketenaanpak van CO3 door de ogen van slachtoffers van partnergeweld (bachelor maatschappelijke veiligheid). Kortrijk: Hogeschool Vives, departement sociaal-agogisch werk. (Erin Cottenier)

Jaspaert, H., (1980). Methodisch werken – Groepspraktijk Blijde Inkomststraat Opdrachtgever H. Jaspaert voor K.U. Leuven. Faculteit der geneeskunde. Huisartsgeneeskunde. Leuven: KU Leuven, audiovisuele dienst. (Erin Cottenier)

Joosen, W. & Van der Vaart, W. (2012). Oplossingsgerichte hulp- en dienstverlening: cirkels van empowerment. Leuven: Garant. (Yara Lemey)

Jordan, M. (2018). The prison setting as a place of enforced residence, its mental health effects, and the mental healthcare implications. Health&Place, 17 (09.2011), pp. 27-40. (Yara Lemey)

Kaal, H. & Negenman, H. & Roeleveld, E. & Embregts, P. (12.2011) De problematiek van gedetineerden met een lichte verstandelijke beperking in het gevangeniswezen. Geraadpleegd van https://repository.tudelft.nl/view/wodc/uuid:e90ed3e2-9e07-4aeb-8091-c70807715c29
(Yara Lemey)

Kal.D. (2001), Kwartiermaken: werken aan ruimte voor mensen met een psychiatrische achtergrond, Amsterdam/Baarn; Boom. (Erin Cottenier)

Karel de Grote Hogeschool. (2012). Krachtgerichte hulpverlening met mensen in armoede in beeld. België: Bind-kracht. (Niels Deraedt)

Kind en gezin (2009). Opvoedingsondersteuning. Geraadpleegd op https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/vrind2016-3-welzijn.pdf (Kimberly Lefebvre)

Kind en gezin (2010). Preventieve gezinsondersteuning. Geraadpleegd op https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/vrind2016-3-welzijn.pdf (Kimberly Lefebvre)

Kinderrechtencommissariaat (6 mei 2015). Leerkracht Bart getuigt over herstelgericht werken op school [film]. Brussel: Kinderrechtencommissariaat. Geraadpleegd op 8 december 2018, van https://www.youtube.com/watch?v=1U-8hmzZfXI (Shirley D'haeze)

KNMG (2006). Stappenplan bij beoordeling van wilsbekwaamheid. Van wet naar praktijk. Retrieved March 14, 2014, from https://www.dwangindezorg.nl/rechten/invloed/wilsonbekwaamheid-en-vertegenwoordiging/wilsonbekwaamheid (Yara Lemey)

Kool, R. & Wolthuis, A. (2016). Voor een veilig thuis: de betekenis van herstelgericht werken bij huiselijk geweld. Tijdschrift voor Herstelrecht, 16 (12.2016), pp. 6-9. (Yara Lemey)

Krachtgerichte hulpverlening met mensen in armoede in beeld. (2002). [video]. Antwerpen: Bind-Kracht. (Kimberly Lefebvre)

Kröber, H. & van Dongen, H. (2011). Sociale inclusie: Succes- en faalfactoren. Brussel: De Boeck. (Yara Lemey)

Kröber, H. R. (2008). Gehandicaptenzorg, inclusie en organiseren. Utrecht: Proefschrift, Universiteit voor Humanistiek. Retrieved December 1, 2013, from http://www.inclusie.nu/publicaties/ (Yara Lemey)

Kuiper R. (8 juni 2018) Achter de tralies valt veel te leren. De Volkskrant, p18 (Luna Debosschere)
Langedijk, J. (2018). Praktijkboek herstelondersteunende zorg. Amsterdam, Nederland: SWP. (Shirley D'haeze)

Kummeling J. (1995), Afstandelijke betrokkenheid. Contextuele hulpverlening aan affectief verwaarloosde jongeren, PM-reeks, H. Nelissen Baarn. (Erin Cottenier)

Kutz, A., (ngk). Double-Bind-Kommunikation als Burnout-Ursache. Wiesbaden: Springer. (Erin Cottenier)

Lauwaert K. (2009) Herstelrecht en procedurele waarborgen (Luna Debosschere)

Ligant, A., (2014). Samen wijs!: herstelgericht werken op school. Leuven: Acco. (Erin Cottenier)

Ligand. (2014) Samen wijs!: herstelgericht werken op school (Luna Debosschere)

Lohuis, Gerard. (2018). Krachtgericht werken: vanuit een persoonlijke diagnostiek. Amsterdam : SWP. (Niels Deraedt)

Marjan, T.(12 december 2018). Meer kwetsbare daklozen krijgen nacht- en dagopvang in Brussel. Laatste Nieuws. Geraadpleegd via Gopress academis (Kimberly Lefebvre)

Menu, E. (2018). Doelgericht vanuit het kind: vertrek eens zonder thema = doelgericht werken vanuit het kind.Kleuters en ik: ervaringsgericht werken met jongere kinderen, 35 (1), 3-7. (Hanne Bossuyt)

Michaux, A. (13 december 2018). Nieuw opvangcentrum voor daklozen mikt met traag traject op re-integratie.Het Nieuwsblad /Regionaal: Brussel-Noordrand, 2. (Hanne Bossuyt)

Nederland 2 $$QNederland 2. (2013). Het slachtoffer centraal (Debat op 2). Hilversum: Nederland 2. (Luna Debosschere)

Neirynck, P. (2018). Zinloos geweld onder jongeren in stadspark. Krant van West-Vlaanderen, p. 4. Geraadpleegd op 12 december, 2018 van https://academic.gopress.be/nl/search-article
(Yara Lemey)

Ofman D. (2000), Bezieling en kwaliteit in organisaties. Utrecht: Kosmos-Z&K (Kimberly Lefebvre)

Ofman D. (2007) Hé, Ik daar …?! Ontdek en ontwikkel je persoonlijke kernkwaliteiten met het kernkwadrant. Utrecht: Service. (Kimberly Lefebvre)

Ofman, D. (2005), Training voor trainers, corequality. (Kimberly Lefebvre)

Palumbo, R. (2017). The Bright Side and the Dark Side of Patient Empowerment [E-Book]. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-58344-0 (Yara Lemey)

Pattyn, N. (2017) Hoe kunnen we het ontwikkelen van een emancipatorische begeleidershouding in het werkveld stimuleren? Een onderzoek bij leerkrachten om een empowerende aanpak op school te bevorderen. Tielt (Luna Debosschere)

Penninx, Kees. (2015). Kiezen en verbonden blijven: krachtgericht werken met ouderen in de wijk. Bussum: Uitgeverij Coutinho. (Niels Deraedt)

Pennix, K. (2015) Kiezen en verbonden blijven: krachtgericht werken met ouderen in de wijk. Bussum: Uitgeverij Coutinho. (Kimberly Lefebvre)

Phorza (2009). Beroepscode voor de sociaal-agogisch werker. Retrieved December 27, 2013, from beroepscodeagoge.nl (Yara Lemey)

Pironet, E. (12 December 2018). Als we willen dat geneeskunde vooruitgaat, kan dat niet zonder risico’s.Knack, 110. (Hanne Bossuyt)

Qihua,Qiu.,Jaesang, S.,Will, D., Rusty, T. (2018). Using spatial factor analysis to measure human development.Journal of Development Economics, 132 ,130-149. (Hanne Bossuyt)

Rajiv, K., Rashmi, G. (2018). Detection of power quality event using histogram of oriented gradients and support vector machine. 120, 52-75. Geraadpleegd via sciensedirect (Kimberly Lefebvre)

Ricour, H., Roebben, B. (2000). Religieus opvoeden in een multiculturele samenleving. Leuven: Davidsfonds. (Hanne Bossuyt)

Rigoir, L. (2004). Een methodische kijk op het gesprek passende hulpverlening. [Bachelorproef]. Kortrijk: Ipsoc. (Yara Lemey)

Rijksoverheid (2014). Wet- en regelgeving. Burgerlijk Wetboek 7, Titel 7, Afdeling 5. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling. Artikel 446-468. Retrieved March 15, 2014, from http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel7/Afdeling5/ (Yara Lemey)

Roeleveld, E., Embregts, P., Hendriks, L., & Van den Bogaard, K. (2011). Zie mij als mens! Noodzakelijke competenties voor begeleiders volgens mensen met een verstandelijke beperking. Retrieved February 28, 2014, from http://www.hbokennisbank.nl/nl/page/hborecord.view/?uploadId=han%3Aoai%3Arepository.samenmaken.nl%3Asmpid%3A13439 (Yara Lemey)

Rooijer, L. (2010).// Krachtgericht werken. Maatwerk, 11// p. 35. (Niels Deraedt)

Runyan, A., Ellington, K., & Wershof Schwartz, A. (2013). A Compelling Practice: Empowering Future Leaders in the Medical Humanities. Journal of Medical Humanities, 34(4), 493–495. Geraadpleegd van https://link.springer.com (Shirley D'haeze)

Saleebey D. (2001), ‘The Diagnostic strenghts manual?’ , Social Work, 46, 2, p. 183-187. (Erin Cottenier)

Saleebey, D., & Witking, S., L., (2007). Social work dialogues: transforming the canon in inquiry, practice, and education. Alexandria: Council on Social Work Education. (Erin Cottenier)

Saleebey, D., (2001). The Diagnostic Strenghts Manual? Social Work, 46(2), 183-187. (Erin Cottenier)

Saleebey, D., (2006). De macht van het kleine: een andere kijk op de omgeving. Paspoort maatschappelijk werk: een selectie uit de internationale vakliteratuur, 1, 9-29. (Erin Cottenier)

Samen wijs! Herstelgericht werken op school. (2014) Leuven: Acco. (Kimberly Lefebvre)

Sarason S.B. (1974), The psychological sense of community, Prospects for a community psychology, Jossey-Bass Pulishers, San Fransico, Washington, London. (Erin Cottenier)

Saveyn, J. (2011-2012). Doelgericht werken in de kleuterschool. School + visie :tijdschrift van VVKBaO , 4(1),16-19. (Hanne Bossuyt)

Schout, G. (2013). Wat elke professional over de oggz moet weten. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Geraadpleegd van https://books.google.be/books?id=ndndBgAAQBAJ&dq=Schout+Gert&hl=nl&source=gbs_navlinks_s (Shirley D'haeze)

Schout, G., De Jong, G., & Zeelen, J. (2010). Establishing contact and gaining trust: an exploratory study of care avoidance. Journal of Advanced Nursing, 66(2), 324–333. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2009.05171.x (Shirley D'haeze)

Schout, G., Jong, G. de, & Zeelen, J. (2011). Beyond Care Avoidance and Care Paralysis: Theorizing Public Mental Health Care. Sociology, 45(4), 665–681. https://doi.org/10.1177/0038038511406591 (Shirley D'haeze)

Schuurman, M. & Kröber, H. & Verdonschot, M. (2013). Armoede bij mensen met beperkingen: resultaten van onderzoek naar oorzaken, gevolgen voor inclusie, preventie en benodigde ondersteuning. Kalliope Consult/Vilans/Inclusie.nu (Yara Lemey)

St. George, S. (2016). Family therapy as socially transformative practice: Practical strategies (1st ed. 2016. ed., AFTA SpringerBriefs in family therapy). New York, NY: Springer Berlin Heidelberg. (Shirley D'haeze)$

Steenssens, K., Steens, R., Van Regenmortel, T., (2016). Empowerment onderzoek: een kritische vriend voor sociaal werkers. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 25(3), 4-23. (Erin Cottenier)

Steenssens, K., Van Regenmortel, T., Coussée, F. (., & Matthijssen, C. (. (2011).// Empowerment: een positief, krachtgericht, verbindend denk- en handelingskader.// Leuven/Den Haag: Acco. (Niels Deraedt)

Struys, B. (2018). Wij geloven wél in deradicaliseren. De Morgen, p. 5. Geraadpleegd op 12 december, 2018 via https://academic.gopress.be/nl/search-article
(Yara Lemey)

Swyngedouw, A. (2005). In dialoog met meervoudig gekwetsten: verbindend werken in een CAW [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC. (Shirley D'haeze)

Swyngedouw, A. (2005). In dialoog met meervoudig gekwetsten: verbindend werken in een CAW. [eindwerk]. Kortrijk: Ipsoc (Kimberly Lefebvre)

Tajik, M., & Dietrich, A. (2018). Succesvol variëren met de spelinloop: een mooie kans om ouders en kinderen te verbinden. KIDDO, 3, 23–25. (Shirley D'haeze)

Theo, G. (2003). Restorative Justice: Are we there yet: Responding to the home office’s Consulation Question,13, 385-419. Geraadpleegd via Springerlink (Kimberly Lefebvre)

Theodore, D.,Gerald, E. (1982).Experience and Human Development. USA: Purdue University West Lafayette. (Hanne Bossuyt)

Thijsen W. (24 april 2018) Qatar moet boeten voor rol in Syrië. De Volkskrant, p6 (Luna Debosschere)

Tine van regenmortel (2002). Empowerment en Maatzorg: een krachtgerichte psychologische kijk op armoede. Hoofdstuk 2: empowerment en maatzorg (p 187-198) Eerste druk. Leuven: Acco. (Kimberly Lefebvre)

Tubex, H., Janssens, Frederik, Van der Leun, Joanne, & Vande Walle, Gudrun. (2013). Punitiviteit: Een oplossing voor álle conflicten? (De orde van de dag : criminaliteit en samenleving 2013, 61). Mechelen: Kluwer uitgevers. (Luna Debosschere)

Tys, L. (2017). Het Ris- K project verbindend werken op de breuklijn tussen school en gezin. Leuven. (Kimberly Lefebvre) (Hanne Bossuyt)

Van Beuningen, J., Witt, S. de (19 juni 2018) Welzijn van jongeren: geluk en tevredenheid met het leven onder jongeren van 12 tot 25 jaar. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek. Geraadpleegd van https://scholar.google.be/scholar?hl=nl&as_sdt=0%2C5&as_vis=1&q=jongeren+en+welzijn+statistieken&btnG (Shirley D'haeze)

Van Boxstael, S., Aguirre, P. de, & Beule, G. de (8 maart 2017). Het kind van de instelling [film]. Brussel: VRT. (Shirley D'haeze)

Van Damme, S. (7 december 2018). N-VA wil constructief, kritisch en rebels oppositie voeren. Het Laatste Nieuws, z.p. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be (Shirley D'haeze)

Van den Ackerveken, R. (21 november 2018). Omdat pesten en agressie niet stoppen aan de schoolpoort. Gazet van Antwerpen/Kempen, p. 23. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be (Shirley D'haeze)

Van garsse, L. (2001). Op zoek naar herstelrecht. Overwegingen na jaren bemiddelingswerk. Panopticon : Tijdschrift Voor Strafrecht, Criminologie En Forensisch Welzijnswerk., In: Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk., (2001)5 ; p. 423-446. (Luna Debosschere)

Van Gennep, Ad. (2007). Waardig leven met beperkingen. Antwerpen: Garant. (Yara Lemey)

Van Heerikhuizen, B., (1997). De retoriek van de zelfredzaamheid. TSS: tijdschrift voor sociale vraagstukken 51(11), 4-11. (Erin Cottenier)

Van Herck, P., & Van de Cloot, I. (2013). Hoe gezond is de geestelijke gezondheidszorg in België? De feiten achter de mythen. Brussel: Itinera Institute. Geraadpleegd van https://www.itinerainstitute.org/wp-content/uploads/2016/10/pdfs/20120701_geestelijke_gezondheidszorg_pvh.pdf (Shirley D'haeze)

Van Holderbeke, J. (2000). De zorg op een dood spoor? Enkele kritische bemerkingen bij het emancipatorisch denken zoals dat momenteel gedacht en gedaan wordt binnen de ondersteuning aan personen met een verstandelijke handicap. Echo's Uit De Gehandicaptenzorg., In: Echo's uit de gehandicaptenzorg., Jrg. 21 (2000) nr. 1, p. 11-16. (Luna Debosschere)

Van Ooteghem, A., (2017). Een levende visie. Het optimaliseren van de samenwerking tussen de zorgequipe en de logistieke medewerkers. (bachelor na bachelor zorgmanagement). Kortrijk: Hogeschool Vives, departement gezondheidszorg. (Erin Cottenier)

Van Regenmortel T. (2002), Empowerment en Maatzorg. Een krachtgerichte psychologische kijk op armoede, Acco, Leuven/Leusden. (Erin Cottenier)

Van Regenmortel, T. (1996). Maatzorg: een methodiek voor het begeleiden van kansarmen: theorie en praktijk in het OCMW van Genk. (https://books.google.be/books?id=95QwtwAACAAJ&dq=Tine+Van+Regenmortel&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwiUjYyC_qjfAhUBC-wKHSABBlwQ6AEIXjAK (Erin Cottenier)

Van Regenmortel, T., (2009). Empowerment als uitdagend kader voor sociale inclusie en moderne zorg. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 18(4), 22-42. (Erin Cottenier)

Van Regenmortel, T., (2010). Empowerment en participatie van kwetsbare burgers. Ervaringskennis als kracht (1st). Amsterdam: SWP. (Erin Cottenier)

Van Regenmortel, T., Demeyer, B., Vandenbempt, K., & Van Damme, B. (2006). //Zonder (t)huis. Sociale biografieën van thuislozen getoetst aan de institutionele en maatschappelijke realiteit. //Leuven: Lannoocampus. (Niels Deraedt)

Van Rompaey, L., (2015). Het belang en de kracht van verbindend samenwerken. Basis: ledenblad van het COV, 122(8), 15-18. (Erin Cottenier)

van Yperen, T. & van der Steege, M. (01.06.2010) Methodiek en hulpverlener tellen allebei. Geraadpleegd van https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2FBF03089322.pdf
(Yara Lemey)

Vandenbempt K. (2001), Casemanagement: ‘de nieuwe kleren van de keizer’? Cliëntoverleg tussen syteemoplossing en zorginhoudelijke ontwikkeling: een literatuurstudie, HIVA – K.U.Leuven, Leuven. (Erin Cottenier)

Vanderplasschen, W., & Vander Laenen, F. (2017). Naar een herstelondersteunende verslavingszorg: praktijk en beleid. Leuven: Acco. (Shirley D'haeze)

(Vanderstraeten, 2016) (Yara Lemey)

Vanderweyden, M. (2016). Een weg naar herstel: Herstelgericht werken implementeren in Begeleid Wonen, CAW Oost-Brabant. Campus Sociale School Heverlee: UC Leuven-Limburg (Luna Debosschere)

Vanfraechem, I. (2017). Naar herstelgerichte scholen in Vlaanderen? Een blik op de evolutie in de praktijk. Tijdschrift voor Herstelrecht, 17(2), 12–18. (Shirley D'haeze)

Vanfraechem, I., (2001). Herstelgericht groepsoverleg (Hergo). Welwijs: wisselwerking onderwijs en welzijnswerk., 12(1), 10-13. (Erin Cottenier)

Vanfraechem, I., (2002-01). Een wetenschappelijk onderzoek over de toepassing van family group conferences (herstelgericht groepsoverleg) in Vlaanderen. Eindrapport. Leuven: K.U.Leuven. (Erin Cottenier)

Vanfraechem, I., (2003-10). Herstelgericht groepsoverleg in Vlaanderen. Onderzoeksgroep Jeugdcriminologie. Leuven. (Erin Cottenier)

Vanfraechem, I., Claeys, M., Van Stokkom, B., & Wolthuis, A. (2017). Herstelgericht werken op school. Tijdschrift voor Herstelrecht, 17(2), 9–11. (Shirley D'haeze)

Vanfraechem, I., Claeys., Mathias, S. (2017). Herstelgericht werken op school. Boom Juridische uitgevers. Tijdschrift voor Herstelrecht, 17, 9-11. (Kimberly Lefebvre) (Hanne Bossuyt)

Vanfraechem, Inge, & Walgrave, Lode. (2004). Restorative conferencing in Belgium: Can it decrease the confinement of young offenders?(CT FEATURE). Corrections Today, 66(7), 72-75. (Luna Debosschere)

Vanfraechem, Inge, Claeys, Mathias, Van Stokkom, Bas, & Wolthuis, Annemieke. (2017). Herstelgericht werken op school. Tijdschrift Voor Herstelrecht, 17(2), 9-11. (Luna Debosschere)

Vansevenant, K., Driessens, K., Van Regenmortel, T., & Van Regenmortel, M. R. F. (2008). Bind-kracht in armoede: krachtgerichte hulpverlening in dialoog. Leuven: LannooCampus. (Shirley D'haeze)

Vanwalleghem, D. (2017). Krachtgericht werken in de geestelijke gezondheidszorg [Eindwerk]. Kortrijk : Katholieke Hogeschool VIVES Kortrijk. (Niels Deraedt)

Vanwalleghem, D. (2017). Krachtgericht werken in de geestelijke gezondheidszorg. [Bachelorproef]. Kortrijk: Katholieke Hogeschool VIVES. Geraadpleegd van depot.lias.be. (Yara Lemey)

Vanwalleghem, D., (2017). Krachtgericht werken in de geestelijke gezondheidszorg (bachelor verpleegkunde). Kortrijk: Afstandsonderwijs VIVES, departement gezondheidszorg. (Erin Cottenier)

Vettenburg, N., & Walgrave, L., (2006). Herstelgericht groepsoverleg: nieuwe wegen in de aanpak van jeugddelinquentie en tuchtproblemen. Leuven: LannooCampus. (Erin Cottenier)

Verenigde Naties (2007). VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Retrieved November 21, 2013, from
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/kamerstukken/2008/03/18/vn-verdrag-inzake-de-rechten-van-personen-met-een-handicap.html (Yara Lemey)

Verween, Grace ; Abts, Filip. (2015).// Samen werken aan herstel!: gids voor cliënten en hulpverleners. //Leuven: Acco (Niels Deraedt)

Vignero, G. (2010). Over locomotieven en wissels: de draag doorgeven: Artikel 4 in reeks over: De draad tussen client en begeleider.Vlaams tijdschrift voor orthopedagogiek, 29 (1),4 – 15. (Hanne Bossuyt)

Vignero, G. (2014). Op zoek naar het plekje in de draad: dynamiek in de draad.Vlaams tijdschrift voor orthopedagogiek, 33 (2),25-37. (Hanne Bossuyt)

Vignero, G. (2015).De draad tussen ouder en kind: voor een gewone en buitengewone opvoeding.Antwerpen: Garant. (Hanne Bossuyt)

Vignero, G. (2008).De draad tussen begleider en client: De ontwikkeling van de eerste draad: Het spoor, de poort, actie en reactie en samen doen. Gent: Vibeg. Geraadpleegd van https://www.kennisplein.be/Documents/Emotionele%20ontwikkeling/aaDe_draad_DEEL_2_TOP.pdf (Hanne Bossuyt)

Vignero, G.(2015). //De draad tussen ouder en kind: Voor een gewone en buitengewone opvoeding. //Geraadpleegd van https://www.acco.be/nl-be/items/9789044132625/De-draad-tussen-ouder-en-kind (Hanne Bossuyt)

Vignero, G. (2018). De draad tussen cliënt en begeleider. Geraadpleegd van http://www.dereyghere.be/Boek/Gerrit--Vignero/De-draad-tussen-clia.../9789044136029.html
(Hanne Bossuyt)

Vilans (2008). Verbetertraject zeggenschap in de verstandelijk gehandicapten sector. De resultaten. Retrieved March 31, 2014, from http://www.vilans.nl/docs/vilans/informatiecentrum/FS_Zeggensch_VrestGehan_06.pdf (Yara Lemey)

Vinegro, G. (2017) Ontwarring en ordening van de draag: verbindend werken met cliënten met probleemgedrag. Antwerpen: Garant. (Kimberly Lefebvre)

Vlaamse Overheid. (2016). Houding tegenover personen met een handicap. Geraadpleegd van
https://www.statistiekvlaanderen.be/statistiek-gelijke-kansen (Yara Lemey)

Vlaamse Televisie Maatschapij (20 mei 2015). Herbekijk: 'Psychische problemen bij jongeren’[film]. Vilvoorde: VTM. (Shirley D'haeze)

Vosters N., Petrina, R., & Heemskerk, I. (Eds.). (2013). Inclusief: Werken aan zorg en welzijn voor iedereen. Bussum: Uitgeverij Coutinho. (Yara Lemey)

VRJB. (2018). Vijf nieuwe woningprojecten voor daklozenVijf nieuwe woningprojecten voor daklozen. Het Laatste Nieuws, p. 17. Geraadpleegd op 12 december, 2018 via https://academic.gopress.be/nl/search-article
(Yara Lemey)

VRT. Één $$QVRT. Één. (2013). Moeten slachtoffers mee de strafmaat kunnen bepalen ? (Volt). Brussel: VRT : Eén. (Luna Debosschere)

VRT. Één $$QVRT. Één. (2013). Otto-Jan Ham panikeert (Koppen). Brussel: VRT : Eén. (Luna Debosschere)

Vugts- De Groot, B. (2009).Werken met ontwikkelingsleeftijden; afstammen op mensen met een verstandelijke beperking. Baarn: Nelissen. (Hanne Bossuyt)

Vugts- De Groot, B. (2013).Werken met ervaringsordering. Amsterdam: Boom. (Hanne Bossuyt)

Vugts- De Groot, B., De Bruijn, J., Vonk, J., Van den Broek, A., & Twint, B. (Red.) (2017). Een reflectie op het gebruik van ontwikkelingsleeftijden binnen het domein van het emotioneel functioneren.Handboek emotionele ontwikkeling en verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom. (Hanne Bossuyt)

Vzw De Patio, (s.d.) Betrokken met kracht. Brochure. Brugge. (Erin Cottenier)

Walgrave L. (red.) (1996), Confronterende jongeren, Universitaire pers Leuven, Leuven. (Erin Cottenier)

Wannes, V.(20 september 2018). 3.811 kinderen voor mars tegen pesten. Het laatste Nieuws, Geraadpleegd via Gopress academis (Kimberly Lefebvre)

Webster, A., Cumming, J., & Rowland, S. (2016). Empowering Parents of Children with Autism Spectrum Disorder: Critical Decision-making for Quality Outcomes. Geraadpleegd van https://doi.org/10.1007/978-981-10-2084-1 (Shirley D'haeze)

Wilken, J., Den Hollander, D. (2014). Herstelgericht, presentiegericht en krachtgericht werken: Theorie en praktijk van het Systematisch rehabilitatiegericht handelen. Amsterdam: SWP (Kimberly Lefebvre) (Hanne Bossuyt)

Willemsen, C. (2016). Verbindende communicatie in de klas, dat komt zeker van pas! [eindwerk]. Vorselaar: Thomas More Kempen. (Shirley D'haeze)

X,X.(2013). European Society for Child and Adolescent Psychiatry.15th International Congress of ESCAP, 22, 87-313. (Hanne Bossuyt)

X,X. (Prod.) & X,X. (Reg.). (2015).Naar een veiligere efficiëntere patiënten overdracht via het ISBAR protocol 1[video]. Kortrijk: Katholieke hogeschool Vives, AZ Groeningen. (Hanne Bossuyt)

Yasmina, M.(12 december 2018). Veiligheidsmaatregelen. Radio 2. Geraadpleegd via Gopress academic (Kimberly Lefebvre)

Zwan, A. van der., & Kersten, M. (2010). Zeggenschap is een geboorterecht. Kenniskatern Markant 9, 12–15. Retrieved March 1, 2014, from www.vgn.nl/media/download/index/mediaid/5242e2ae07494 (Yara Lemey)

Wet van 2 december 2018 tot koninklijk besluit tot uitvoering van de wet (19 juli 2018) betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg, Belgisch Staatsblad, 100491. (Alyssa Dondeyne)

Wet van 28 december 2018 tot besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 januari 2016 houdende aanstelling van de voorzitter en de secretaris van de reaffectatiecommissie van de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap en van de personeelsleden van de inspectiedienst, belast met het toezicht op deze psycho-medisch-sociale centra, Belgisch Staatsblad, 100327. (Alyssa Dondeyne)

Wet van 29 november 2018. Decreet tot wijziging van het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming, Belgisch Staatsblad, 100252. (Alyssa Dondeyne)

Korrelboom, K., & Berrety, E. (2003). Leven met een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. (Alyssa Dondeyne)

Korrelboom, K., & Fluri, D. (2011). Competitive Memory Training (COMET) voor lage zelfwaardering. Psychopraktijk, 3, 12-18. (Alyssa Dondeyne)

Korrelboom, K., & ten Broecke, E. (2004). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie: handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Coutinho. (Alyssa Dondeyne)

Keijsers, G. P. J. (1999). Protocollaire behandeling van patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom. Graduele activering en cognitieve therapie. In G. P. J. Keijsers, A. Minnen & C. A.L. Hoogduin (red.). Protocollaire behandelingen in de ambulante geestelijke gezondheidszorg (pp. 162-198). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. (Alyssa Dondeyne)

Keijsers, G. P. J. (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten. Amsterdam: Koninklijke Boom uitgevers. (Alyssa Dondeyne)

Slade, M. (2013). 100 ways to support recovery. A guide for mental health professionals. Geraadpleegd op 15 december 2018, op https://www.rethink.org/media/704895/100_ways_to_support_recovery_2nd_edition.pdf (Alyssa Dondeyne)

Slade, M., Bird, V., Le Boutillier, C., Grey, B., Larsen, J., Leamy, M., et al … (2015). Development of the REFOCUS intervention to increase mental health team support for personal recovery. British Journal of Psychiatry, 207, 544-550. (Alyssa Dondeyne)

Langedijk, J. (2018). Praktijkboek herstelondersteunende zorg. Amsterdam: SWP. (Alyssa Dondeyne)

Vanderplasschen, W., & Vander Laenen, F. (2017). Naar een herstelondersteunende verslavingszorg: praktijk en beleid. Leuven: Acco. (Alyssa Dondeyne)

vzw Oranjehuis (2014). Samen wijs!: herstelgericht werken op school. Leuven: Acco. (Alyssa Dondeyne)

Bergmans, A. (2018). Hoe werk je samen aan ‘opvoeden’ in samenspel? KIDDO, 19, 28-29. (Alyssa Dondeyne)

Neyts, S. (2018). Schooluitval tegengaan: binding als buffer tegen spijbelgedrag. Welwijs: wisselwerking, onderwijs en welzijnswerk, 29, 29-33. (Alyssa Dondeyne)

Thys, L. (2017). Het Ris-K-project Leuven: verbindend werken op de breuklijn tussen school en gezin. Welwijs: wisselwerking, onderwijs en welzijnswerk, 28, 19-22. (Alyssa Dondeyne)

De Ceuster, I. (2015). Bouwen door rouwen: verbindend (samen)werken met rouwende jongeren [bachelorproef]. Geel: Thomas More Kempen. (Alyssa Dondeyne)

De Haes, J. (2015). Verbinding verbroken?: verbindend werken in gezinnen binnen Crisishulp aan Huis [bachelorproef]. Geel: Thomas More Kempen. (Alyssa Dondeyne)

Swyngedouw, A. (2005). In dialoog met meervoudig gekwetsten: verbindend werken in een CAW [bachelorproef]. Kortrijk: Ipsoc. (Alyssa Dondeyne)

Driessens, K., Vansevenant, K., & Van Regenmortel, T. (2008). Zoeken naar krachtgerichte hulpverlening in dialoog: over Bind-Kracht in Armoede. Tijdschrift voor Welzijnswerk, 32, 25-33. (Alyssa Dondeyne)

Vanfraechem, I. (2017). Naar herstelgerichte scholen in Vlaanderen? Een blik op de evolutie in de praktijk. Tijdschrift voor Herstelrecht, 17(2), 12-18. (Alyssa Dondeyne)

Vanfraechem, I., Claeys, M., Van Stokkom, B., & Wolthuis, A. (2017). Herstelgericht werken op school. Tijdschrift voor Herstelrecht, 17(2), 9-11. (Alyssa Dondeyne)

Osborn, L. A., & Stein, C. H. (2017). Community Mental Health Care Providers’ Understanding of Recovery Principles and Accounts of Directiveness with Consumers. Psychiatric Quaterly, 88, 755-767. (Alyssa Dondeyne)

Shawyer, F., Enticott, J. C., Brophy, L., Bruxner, A., Fossey, E., Inder, B., et al … (2017). The PULSAR Specialist Care protocol: a stepped-wedge cluster randomized control trial of a training intervention for community mental health teams in recovery-oriented practise. BMC Psychiatry (2017). (Alyssa Dondeyne)

Simpson, A., Hannigan, B., Coffey, M., Jones, A., Barlow, S., Cohen, R., et al … (2015). Study protocol: cross-national comparative case study of recovery-focused mental health care planning and coordination (COCAPP). BMC Psychiatry (2015). (Alyssa Dondeyne)

Vandemaele, S. (2018). Vrijwilligerswerk in plaats van strafstudie: ‘Straf moet nuttig zijn’. Klasse (11/2018). Geraadpleegd via https://academic.gopress.be/ (Alyssa Dondeyne)

van den Ackerveken, R. (21 november 2018). ‘Omdat pesten en agressie niet stoppen aan de schoolpoort’. Gazet van Antwerpen, 23. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be/ (Alyssa Dondeyne)

van der Lee, R. (28 november 2018). Papa zit vast. Brabants Dagblad, 51. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be/ (Alyssa Dondeyne)

Korrelboom, K. (2000). Versterking van het zelfbeeld bij patiënten met persoonlijkheidspathologie – ‘hot cognitions’ versus ‘cold cognitions’. Directieve Therapie, 20, 134-143. (Alyssa Dondeyne)

Korrelboom, K. (2011). Verbeter uw zelfbeeld in 7 stappen: een werkboek voor de cliënt. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. (Alyssa Dondeyne)

Korrelboom, K. (2015). COMET voor negatief zelfbeeld: competitive memory training bij lage zelfwaardering en negatief zelfbeeld. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. (Alyssa Dondeyne)

Karel de Grote Hogeschool (Prod. & Reg.). (2018). Bind-Kracht in Armoede: Mieke [video]. België: Karel de Grote Hogeschool. (Alyssa Dondeyne)

Phrenos kenniscentrum (Prod. & Reg.). (2015). Gary Bond on the Assertive Community Treatment ACT [video]. Nederland: Phrenos. (Alyssa Dondeyne)

Kinderrechtencommissariaat (Prod. & Reg.). (2015). Leerkracht Bart getuigt over herstelgericht werken op school [film]. Brussel: Kinderrechtencommissariaat. Geraadpleegd op 15 december 2018, op https://www.youtube.com/watch?v=1U-8hmzZfXI (Alyssa Dondeyne)

Vereniging Ons Tehuis. [foto]. Geraadpleegd op 17 december 2018, op https://www.votjeugdhulp.be/ (Alyssa Dondeyne)

Crisisunit Cura. Herstelgericht werken [digitale presentatie]. Menen. Geraadpleegd van https://www.psyzuid.be/files/media/presentatieherstelgerichtwerken.pdf (Alyssa Dondeyne)

Andries, S. (2013). De doorverwijzing van herstelgericht groepsoverleg in Vlaanderen: een empirisch onderzoek in drie arrondissementen [masterproef]. Gent: Universiteit Gent. (Alyssa Dondeyne)